đường bộ

 


 

Hệ thống giao thông gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ...