đường bình độ sâu

 


 

(cg. đường đẳng sâu), đường có cùng độ sâu được vẽ trên bản đồ bằng cách nối tất cả các điểm có cùng độ sâu.

 

Trên hải đồ, các đường bình độ sâu thể hiện hình dạng chung của đáy và được nhấn mạnh những yếu tố quan trọng của giao thông hàng hải như kênh, vùng bãi ngầm.