đường bình độ phụ

 


 

Đường bình độ có giá trị độ cao bất kì (thường có giá trị bằng ¼ khoảng cao đều đường bình độ cơ bản) nhằm thể hiện rõ hơn dạng địa hình mà các đường bình độ cơ bản không làm rõ được.

 

Đường bình độ phụ có thể không cần vẽ khép kín trên bản đồ.