đường bình độ nửa khoảng cao đều

 


 

Đường bình độ có giá trị độ cao bằng ½ khoảng cao đều đường bình cơ bản, nhằm thể hiện rõ hơn dạng địa hình mà các đường bình độ cơ bản không làm rõ được.

 

Đường bình độ nửa khoảng cao đều phải vẽ liên tục trong phạm vi biểu thị.