đường bình độ cơ bản

 


 

Đường bình độ được biểu thị trong khoảng giữa các đường bình độ cái, có giá trị độ cao thay đổi theo khoảng cao đều quy định của bản đồ.

 

Trong phạm vi một mảnh bản đồ địa hình, thường chỉ có một khoảng cao đều, trừ một số trường hợp địa hình có sự thay đổi độ cao lớn.

 

Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản của mảnh bản đồ thường được ghi chú tại khung Nam bản đồ.