đường bình độ cái

 


 

Đường bình độ có giá trị độ cao được chọn (thường có giá trị là số chẵn và bằng năm lần giá trị độ cao của đường bình độ cơ bản) và được biểu thị trên bản đồ với lực nét lớn hơn đường bình độ cơ bản và có ghi số độ cao, giúp người đọc bản đồ nhận biết và đọc độ cao địa hình được thuận lợi.

 

Vd: trên bản đồ địa hình tỉ lệ 1:50 000, đường bình độ cơ bản cách nhau là 20 m thì đường bình độ cái được chọn là 100 m, 200 m, 300 m...