đơn vị toạ độ

 


 

Đơn vị giá trị toạ độ các đối tượng bản đồ của dữ liệu địa lí.

 

Đơn vị toạ độ có thể là mét, kilômet; độ, phút, giây....