đơn vị biểu thị tối thiểu trong vẽ bản đồ

 


 

Kích thước nhỏ nhất của đối tượng được biểu thị lên bản đồ. Với một tỉ lệ bản đồ xác định, một đối tượng địa lí có kích thước chiều dài lớn và chiều ngang nhỏ sẽ được biểu thị ở dạng đường, còn đối tượng có diện tích nhỏ sẽ được biểu thị ở dạng điểm.

 

Vd: Trên bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5 000, các đường giao thông có chiều rộng trên thực tế nhỏ hơn 5 m sẽ được biểu thị bằng kí hiệu dạng đường và một vùng có diện tích nhỏ hơn 20 m2 được biểu diễn bằng kí hiệu dạng điểm.