đồng hồ nguyên tử

 


 

Một kiểu đồng hồ cực kỳ chính xác nhờ việc sử dụng các nguyên tố cesium hoặc rubidium.

 

Một đồng hồ cesium có sai số chỉ một giây trong thời gian một triệu năm. Các vệ tinh GPS sử dụng cả  hai loại đồng hồ cesium và rubidium.