đồng hồ hàng hải

 


 

Loại đồng hồ có điều hoà bù trừ, có khả năng giữ thời gian với độ chính xác rất cao. Từ lâu, thuỷ thủ đã biết xác định vĩ độ của một vị trí.

 

Nhờ đồng hồ hàng hải, còn xác định được kinh độ của vị trí với độ chính xác cao theo thời gian kinh tuyến gốc Grinuyt. Nhờ máy phân sáu và các bảng thiên văn, các thuỷ thủ xác định thời gian địa phương từ sự khác nhau giữa thời gian địa phương và thời gian kinh tuyến gốc (giờ GMT), có thể xác định kinh độ của một điểm bất kì.