đồng đô thị hoá

 


 

Vùng rộng lớn được phát triển thành đô thị đồng thời vẫn có thể tồn tại những vùng nông thôn cách biệt nhau, hình thành do sự sáp nhập những thành phố đang phát triển, trước đây vốn cách biệt nhau.