đối tượng nhận thức của bản đồ học

 


 

Một không gian cụ thể của các đối tượng nghiên cứu, tức là không gian cụ thể của các đối tượng cần đo vẽ để thành lập bản đồ.