đối tượng không gian

 

A: spatial feature

 


 

 X. đối tượng địa lí.