đối tượng địa lí trừu tượng

 

A: Abstract feature

 


 

Đối tượng địa lí thuộc kiểu không thể hiện trực tiếp trong tập dữ liệu mà được thể hiện thông qua các kiểu kế thừa.