đối tượng địa lí

 

A: geographic feature

 


 

Việc mô tả một sự vật, hiện tượng trong thế giới thực (đường giao thông, sông, lượng mưa trong năm,…) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một vị trí địa lí hoặc mô tả một đối tượng không tồn tại trong thế giới thực nhưng cần thiết cho các mục đích sử dụng cụ thể (địa giới hành chính, ranh giới thửa đất,…).