đối tượng dạng vùng

 


 

Đối tượng địa lí được biểu diễn bằng kí hiệu dạng vùng. Vd: phạm vi hành chính của một xã, biển, hồ, vùng trồng lúa...

 

Đối tượng vùng được biểu diễn trong các phần mềm đồ hoạ tập hợp các chuỗi đối tượng đường mà chúng tạo ra miền đóng kín.