đối tượng dạng đường

 


 

Đối tượng địa lí được biểu diễn bằng kí hiệu đường hoặc tập hợp đường. Vd: sông, đường phố, (khi biểu diễn nửa theo tỉ lệ), mạng lưới điện, địa giới hành chính...

 

Đối tượng đường được biểu diễn trong các phần mềm đồ hoạ là một cung hoặc nhiều cung nối tiếp nhau và được lưu trữ thành một chuỗi có sắp xếp các giá trị tọa độ (x,y).