đối tượng dạng điểm

 


 

Đối tượng địa lí được biểu diễn bằng kí hiệu dạng điểm. Vd: mốc biên giới, điểm quan trắc, lỗ khoan, trụ sở cơ quan ...

 

Đối tượng điểm được biểu diễn trong các phần mềm đồ hoạ là nút vô hướng và được lưu trữ một cặp giá trị tọa độ (x,y).