độ uốn cong của đường bay

 


 

Khoảng cách sai lệch giữa tâm ảnh chụp theo thiết kế và tâm ảnh chụp của các tấm ảnh chụp được trong một tuyến bay.

 

Độ uốn cong của đường bay không được lớn hơn 5o.