đô thị

 


 

(cg. điểm dân cư đô thị), không gian cư trú của cộng đồng người sống tập trung và hoạt động trong những khu vực kinh tế phi nông nghiệp.

 

Đô thị được phân loại theo các chức năng kinh tế xã hội như: đô thị công nghiệp, đô thị hành chính, đô thị du lịch, đô thị cảnh quan..., đồng thời được phân loại theo quy mô số dân.

 

Ở Việt Nam, đô thị được phân thành 4 loại: đô thị rất lớn (trên một triệu dân), đô thị lớn (35 vạn - 1 triệu dân), đô thị trung bình (3 vạn - 10 vạn dân), đô thị nhỏ (dưới 3 vạn dân).