độ tương phản

 


 

Độ cảm thụ thị giác khác nhau đối với các phần sáng tối của hình ảnh. Độ tương phản xác định bằng tỉ số giữa độ chói của phần sáng nhất Bmax với độ chói ứng với phần tối nhất Bmin của hình ảnh.

 

Độ tương phản còn chỉ tính chất của lớp nhạy sáng trên vật liệu ảnh đen trắng, thể hiện sự khác nhau về độ chói của các đối tượng cần chụp qua mức độ hoá đen khác nhau.

 

Phim có độ nhạy sáng thấp thì độ tương phản cao. Phim có độ nhạy sáng cao thì độ tương phản thấp.

 

Dưới ánh nắng, nên dùng phim có độ nhạy trung bình (20 DIN hay 100 ASA), trong nhà hoặc nơi ánh sáng yếu nên dùng phim có độ nhạy cao (27 DIN hoặc 400 ASA trở lên).