độ sâu của biển

 


 

Độ sâu thực của biển tính từ mặt nước xuống đáy biển. Độ sâu ghi trong hải đồ tính từ số "0" độ sâu hay số "0" hải đồ (không kể độ cao mực nước triều lên xuống tại điểm đó).

 

Để xác định độ sâu, có thể sử dụng quả nặng buộc vào dây thừng (hay cáp) hoặc dùng sào đo.

 

Ngày nay, máy đo sâu hồi âm cho phép ghi liên tục độ sâu trên suốt hành trình của con tàu.