độ phủ ngang

 


 

Phạm vi có cùng một hình ảnh thực địa của hai tấm ảnh kề nhau ở hai tuyến bay kề nhau.

 

Độ phủ ngang của ảnh hàng không đảm bảo sự liên kết của các tuyến bay trên khu vực chụp ảnh được tính đến ảnh hưởng của chênh cao địa hình và được xác định theo công thức:  Q(%)=30 + 70 ;

 

Trong đó, Δh là chênh cao địa hình giữa hai tuyến bay kề nhau; Hbe – độ cao chụp ảnh so với mặt địa hình trung bình