độ phủ dọc

 


 

Phạm vi có cùng một hình ảnh thực địa của hai tấm ảnh kề nhau trên cùng một tuyến bay.

 

Ở chỗ độ phủ của hai ảnh đó, những chùm tia sáng giao nhau tạo nên điểm ảnh có thể khôi phục lại. Nhờ vậy mà hình ảnh lập thể của địa hình được xây dựng. Để có được các mô hình lập thể của toàn tuyến bay ghép nối với nhau thì độ phủ nhỏ nhất của ảnh (ứng với điểm địa hình cao nhất) không được nhỏ hơn 53% và độ phủ quy định chung cho tuyến bay phải tính đến ảnh hưởng chênh cao địa hình theo công thức: ,

 

trong đó, Δh là chênh cao địa hình trên tuyến bay; Hbe – độ cao bay chụp ảnh so với mặt địa hình trung bình của tuyến bay.