độ phủ của ảnh

 


 

Phạm vi thực địa có hình ảnh trùng nhau trên hai ảnh cạnh nhau.

 

Độ phủ của ảnh phân thành độ phủ dọc và độ phủ ngang.