độ phân giải thời gian

 


 

Khoảng thời gian vệ tinh viễn thám chụp lặp gọi là độ phân giải thời gian của ảnh vệ tinh.

 

Khoảng thời gian lặp càng nhỏ thì thông tin thu thập (hay ảnh chụp) càng nhiều.