độ phân giải lpi

 

A: line per inch

 


 

Độ phân giải dùng cho các thiết bị chế bản điện tử ra phim, là số đường có trên 1 inch.

 

Lý do dùng "line" vì trước đây, chưa có ghi tơram bằng máy ghi, nên phải tạo ra những tấm kính, trên đó có vạch ra các đường đều nhau, sau đó chồng hai tấm lên nhau, lệch nhau 90 độ, sẽ tạo ra lưới điểm (có những chổ trắng và đen là những hạt tơram.