độ phân giải của ảnh vệ tinh

 


 

Các thông số quan trọng nhất đặc trưng cho khả năng thông tin cung cấp của ảnh vệ tinh.

 

Có ba loại độ phân giải: độ phân giải không gian, độ phân giải phổ và độ phân giải thời gian.