độ mờ

 


 

Trị số được xác định bằng cách đo độ đen trên tấm mẫu đo ở phần chưa bắt ánh sáng. Đối với phim nhuộm màu nền, độ mờ tính được sau khi lấy độ đen toàn bộ đo được ở phần chưa bắt ánh sáng trừ đi độ đen phần nền.

 

Nếu vật liệu cảm quang có độ nhạy cao thì độ mờ sẽ tăng. Vật liệu ảnh bảo quản không tốt hoặc để quá hạn, thuốc hiện không tốt cũng là những nguyên nhân phát sinh ra độ mờ.