độ lệch dây dọi tại một điểm trên mặt đất

 


 

Góc tạo bởi đường dây dọi và pháp tuyến tới mặt elipxôit tại điểm đó. Độ lệch dây dọi tuyệt đối là góc tạo bởi đường dây dọi và pháp tuyến tới elipxôit chung của Trái Đất.

 

Độ lệch dây dọi tương đối là góc tạo bởi đường dây dọi và pháp tuyến tới mặt elipxôit tham khảo. Cả hai loại độ lệch nói trên đều là độ lệch dây dọi thiên văn - trắc địa. Có thể xác định giá trị độ lệch dây dọi loại này bằng các số liệu thiên văn và trắc địa.

 

Ngoài ra, có độ lệch dây dọi trọng lực là góc tạo bởi đường dây dọi và phương của trọng lực chuẩn tại điểm cho trước. Độ lệch dây dọi trọng lực được xác định bằng các số liệu trọng lực.