độ lệch của đồng hồ vệ tinh và đồng hồ máy thu

 


 

Theo lý thuyết đồng hồ vệ tinh và đồng hồ máy thu phải thống nhất quy chuẩn về hệ giờ GPS.

 

Trong thực tế có độ chênh giữa các loại đồng hồ này gây ra sai số đo cạnh. Để hạn chế sai số đồng hồ vệ tinh có thể sử dụng số cải chính trong thông tri định vị của tín hiệu vệ tinh.

 

Cũng có thể dùng nhiều máy thu cùng thu tín hiệu của một vệ tinh rồi dùng hiệu trị đo để xử lí số liệu Tuy nhiên, muốn khử sai số đồng hồ vệ tinh chủ động và đáng tin cậy hơn phải lập lưới định vị tuyệt đối chính xác cao, dùng trị đo thường xuyên ở những điểm này để tính số cải chính.

 

Sai số đồng hồ máy thu cũng có thể hạn chế bằng cách dùng một máy thu tín hiệu của nhiều vệ tinh rồi lấy hiệu trị đo để tính kết quả. 

 

Trong các phép định vị chính xác phải dùng nhiều máy thu tín hiệu của nhiều vệ tinh.