đồ hoạ raster

 


 

Biểu diễn dưới dạng số của một bản đồ hoặc biểu đồ, nhận được từ quá trình số hoá tự động bằng phương pháp quét, được l­ưu trong phương tiện lưu trữ dạng số và được hiển thị trên màn hình hoặc máy vẽ; hoặc nhận được từ việc quét của bản đồ hoặc biểu đồ trên giấy.