độ gần kinh tuyến

 


 

X. độ hội tụ kinh tuyến.