độ đen

 


 

Độ dày, thưa của các hạt bạc hình thành trên phim, giấy ảnh đen trắng theo biến thiên của thời gian lộ sáng và thời gian tráng.

 

Độ đen tính bằng trị số lôgarit của hằng số tỉ lệ giữa lượng sáng chiếu vào và lượng sáng lọt qua được các hạt bạc. Độ đen phản ánh độ tương phản của mỗi loại phim và giấy ảnh đen trắng thông qua biểu đồ độ đen.