độ dốc trung bình

 


 

Bình quân độ dốc của các điểm được đo trong một khu đất không quá rộng.