độ dị thường

 


 

Góc dùng để cố định vị trí của một vật thể (vd: vệ tinh) trong một quỹ đạo elip. Độ dị thường thực của một hành tinh là góc giữa điểm cận nhật, Mặt Trời và hành tinh theo hướng chuyển động của hành tinh.

 

Độ dị thường trung bình là góc giữa điểm cận nhật, Mặt Trời và hành tinh ảo có cùng chu kì như hành tinh thực nhưng được giả định chuyển động với vận tốc không đổi.