độ dẹt Trái Đất

 


 

Độ dẹt của elipxôit Trái Đất (elipxôit tham khảo hoặc elipxôit Trái Đất tổng quát), kí hiệu α, là tỉ số giữa hiệu độ dài hai bán trục elipxôit với độ dài bán trục lớn của elipxôit: α =

 

 

Trong đó a, b là độ dài của bán trục lớn và bán trục nhỏ của elipxôit.

 

Elipxôit do nhà trắc địa Nga Kraxôpxki xác định, được sử dụng ở toạ độ HN-72 có α = 1 : 298,30.

 

Elipxôit thuộc hệ toạ độ WGS - 72 dùng trong xử lí kết quả đo Đôple có α = 1 : 298,257.

 

Elipxôit của hệ toạ độ WGS-84 dùng để xử lí kết quả đo GPS có α = 1 : 298,257223563.