độ dài chênh

 

A: dangle length

 


 

Chiều dài tối thiểu của một cung chênh trong quá trình xử lí CLEAN.

 

Khi thực hiện lệnh CLEAN, các đối tượng dạng đường của dữ liệu đồ hoạ có chiều dài ngắn hơn độ dài chênh sẽ bị loại bỏ.