độ chói phổ

 


 

Trong thực tế, thường lấy độ chói phổ B0 của một bề mặt tán xạ lí tưởng làm chuẩn để so sánh với độ chói phổ B của bề mặt nghiên cứu.

 

Hệ số  r =  là hệ số độ chói phổ đặc trưng cho đối tượng nghiên cứu.

 

Độ chói phổ B và hệ số độ chói phổ r có ý nghĩa quan trọng trong viễn thám để chọn phim chụp ảnh, xác định các phương án xử lí ảnh và giải đoán ảnh.