độ chói

 


 

Cường độ tia sáng kích thích vào thần kinh của mắt.

 

Độ chói của mặt chiếu sáng phụ thuộc vào cường độ nguồn chiếu sáng và đặc tính bề mặt. Độ chói thường nhỏ hơn cường độ tia chiếu vì tia chiếu bị chia ra các phần: phản xạ, hấp thụ, thấu xạ và tán xạ.

 

Độ chói được tính theo phương trình L = dI/(dAcosq), trong đó I là cường độ sáng và q là góc giữa đường ngắm và pháp tuyến với diện tích mặt A đang xét.

 

Đơn vị độ chói là canđela/cm2.