độ chính xác loại trừ

 

A: weed tolerance

 


 

Khoảng cách tối thiểu cho phép giữa hai đỉnh trên một đường, được thiết lập trước khi số hoá đối tượng địa lí.

 

Khi thêm một đối tượng đường mới, nếu đỉnh nằm trong khoảng cách của "độ chính xác loại trừ" so với một đỉnh cũ, đỉnh đó sẽ được bỏ qua.

 

Độ chính xác này được tính toán theo thuật toán Douglas-Peucker. Các nút luôn được giữ lại.

 

Trạng thái cận kề trong phạm vi "độ chính xác loại trừ" của các đỉnh trên đường này với các đỉnh trên đường khác không dẫn đến sự loại bỏ; chúng được quản lí theo "độ chính xác cận kề".