độ chính xác kĩ thuật của bản đồ

 


 

Độ chính xác của các phương pháp kĩ thuật khi phân tích bản đồ, của các dụng cụ và phương pháp nghiên cứu.

 

Để đánh giá độ chính xác kĩ thuật, cần phải có khái niệm về khối lượng các phép đo đã được thực hiện trên bản đồ, mật độ và tính đại diện của các phép đo, các phân nhóm của chúng, phương pháp tính và sai số của các mô hình toán học, các thuật toán sử dụng.