độ chính xác kép

 

A: double precision

 


 

Độ chính xác cao về toạ độ trên cơ sở số chữ số có nghĩa được dùng để l­ưu toạ độ.

 

Ví dụ: Dữ liệu trong phần mềm ARC/INFOcó thể được l­ưu ở dạng toạ độ chính xác đơn và chính xác kép. Giá trị toạ độ các lớp đối tượng có độ chính xác kép lư­u đến 15 chữ số có nghĩa, tức là sai số nhỏ hơn 1 mét ngoài thực tế.

 

  Xt. độ chính xác đơn.