độ chính xác bản đồ

 


 

Chỉ số đặc trưng cho độ chính xác của phép định lượng trên bản đồ.

 

Độ chính xác bản đồ phụ thuộc vào cơ sở toán học, tỉ lệ bản đồ, tính hiện thời, độ chắc chắn và đầy đủ của nội dung, mức độ khái quát của sự biểu thị, công nghệ thành lập và chế in bản đồ.

 

Đối với bản đồ chuyên đề, độ chính xác của chú giải có vai trò quan trọng nhất.

 

Đối với bản đồ địa hình, độ chính xác được thể hiện bằng các giá trị đánh giá cho các yếu tố về vị trí điểm, độ cao, diện tích...