độ cong trắc địa

 


 

Độ cong trắc địa tại điểm M của đường cong ghềnh C nằm trên mặt S là độ cong tại M của đường cong phẳng có được khi chiếu vuông góc C xuống tiếp diện của mặt S tại M.

 

Đường trắc địa là đường có độ cong trắc địa bằng 0.