độ cao tương đối

 


 

Độ cao của điểm nào đó trên mặt đất so với một điểm nhất định khác trên mặt đất. Độ cao tương đối của điểm này so với điểm kia bằng hiệu số độ cao tuyệt đối của hai điểm đó.

 

Vd: khoảng cách từ chân núi Ba Vì đến đỉnh núi cao nhất là: 1270m. Như vậy 1270m là độ cao tương đối của đỉnh núi đó.