độ cao giả định

 


 

(cg. độ cao quy ước), khoảng cách theo phương pháp tuyến kể từ điểm nào đó đến mặt thuỷ chuẩn quy ước.

 

Xt. hệ thống độ cao Quốc gia Việt Nam.