độ cao chuẩn

 


 

Độ cao tuyệt đối của điểm mặt đất được tính đến mặt geôit gần đúng, có thể xác định được giữa mặt Trái Đất và mặt elipxôit tham khảo.

 

Tại mặt biển và đại dương, mặt geôit và geôit gần đúng hoàn toàn trùng nhau. Nếu điểm đó nằm trên (ngoài) mặt thuỷ chuẩn thì có độ cao dương. Nếu điểm đó nằm dưới (trong) mặt thuỷ chuẩn thì có độ cao âm. Độ cao của các điểm độ cao hoặc đường bình độ trên bản đồ là độ cao của chúng so với mặt thuỷ chuẩn geôit.

 

Trị số độ cao các mốc trong mạng lưới khống chế độ cao Quốc gia của Việt Nam là độ cao so với mặt thủy chuẩn tại điểm nghiệm triều Hòn Dấu (Hải Phòng).