độ cảm quang

 


 

Trị số đặc trưng cho khả năng nhạy cảm với ánh sáng của mỗi loại vật liệu cảm quang. Độ cảm quang được biểu thị bằng trị nghịch đảo của lượng lộ quang.

 

Hiện nay, trên thế giới sử dụng các hệ thống đơn vị đo độ cảm quang khác nhau: GOCT, DIN, ASA, EAFS...