đọc bản đồ

 


 

Sự quan sát bằng mắt nhằm giải thích các hình ảnh bản đồ trong mối liên quan với các khái niệm về hiện thực địa lí được biểu thị trên bản đồ.

 

Đọc bản đồ là một dạng sử dụng bản đồ chủ yếu để thu nhận kiến thức. Nếu việc đọc bản đồ không đầy đủ hoặc không chính xác sẽ dẫn đến những nhận thức và kết luận không đúng đắn.

 

Chất lượng và kết quả đọc bản đồ phụ thuộc vào hiểu biết và trình độ của người sử dụng bản đồ.